Project Description

Quyết định công bố mở cầu cảng số 1 và 2 thuộc bến Cảng SAO MAI     

Tên/Số hiệu Dài (m) Sâu (m) Loại tàu/Hàng/tàu dịch vụ tổng hợp
Cầu số 1A 40 – 6,4 1.000T/ Hàng tổng hợp
Cầu số 1B 36 – 4,4 500T/ Hàng tổng hợp
Cầu số 2A 40 – 6,4 1000.000T/ Hàng tổng hợp
Cầu số 2B 36 – 4,4 500T/ Hàng tổng hợp


Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “Số 0 hải đồ”

Luồng vào cảng:

Dài: 6,3 km. Độ sâu: – 8,5 m.

Chế độ thủy triều: Bán nhật triều không đều.

Chênh lệch bình quân: 2m. Mớn nước cao nhất tàu ra vào: – 6,8m.

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được:

– Cỡ tàu đến 10.000DWT với tần suất bình thường.

– Cỡ tàu đến 5000.000DWT giảm tải.

Hệ thống Cầu bến:  Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “Số 0 hải đồ”.

Tên/Số hiệu Dài (m) Sâu (m) Loại tàu/Hàng/tàu dịch vụ tổng hợp
Cầu số 1A 40 – 6,4 1000.000T/ Hàng tổng hợp
Cầu số 1B 36 – 4,4 500T/ Hàng tổng hợp
Cầu số 2A 40 – 6,4 1000.000T/ Hàng tổng hợp
Cầu số 2B 36 – 4,4 500T/ Hàng tổng hợp

 Độ sâu vũng quay tàu: Trong vùng nước Vũng quay tàu được giới hạn bởi vòng tròn có bán kính 100m. Độ sâu nhỏ nhất tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạ

  • Về đầu tư phát triển dự kiến đóng thêm một số tàu khai thác hàng hóa .loại 1,000 tấn, 5 chiếc ,tổng dự toán 80 tỷ ,và phát triển thêm cầu cảng số 3,4 dự toán 100 tỷ