Đại úy Trần Thanh Quân phổ biến kiến thức Pháp luật về ATGTĐT nội địa