Maersk mong muốn có thể chia sẻ công nghệ Trade Lens để áp dụng trong ngành Hàng hải VN

Maersk mong muốn có thể chia sẻ công nghệ Trade Lens để áp dụng trong ngành Hàng hải VN