Thứ trưởng Nguyễn Văn Công hoan nghênh chia sẻ của phía Maersk về công nghệ Trade Lens

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công hoan nghênh chia sẻ của phía Maersk về công nghệ Trade Lens